Posted in Memorable events

First Lhen Class

lhenn claas

 

The lhen class was held in July 2014. It had been ages since I wanted to post this, but couldn’t get round to doing it. So here it is now, on the occasion of “Lhenverige Dhuvas 2016”.

I had always thought it would be difficult to make Lhen, until we came across an awesome teacher who taught us how to do it.  It was a two day class with 4 sessions (which was total of 8 hours I think). We came to the first session feeling excited. The idea of learning how to make Lhen within just 2 days seemed so far fetched. So I was really intrigued. Our Usthaaz, “Kurolhi Zaahiru” was a very funny man. He carried out the class in a very interesting way. He told us to hit the desk with the palm of our hand to a beat called “Hoadhaa balaa”.

So we said that phrase to that beat, over and over again. I wondered how on earth was that related to Lhen. Then he showed some other phrases from the screen. So we read out loud “Fansuru Jahaa” to the same beat. And it continued for ages, phrase after phrase until we got the hang of it. We continue stepping our feet to the “hoadhaa balaa” beat as well.

Then we were asked to write similar phrases like that.

lhen sir

 

ހޯދާބަލާއަށް އެންމެފުރަތަމަ ހެދި ބަސްތައް

ހޯދާބަލާ

އޭނާ އެތާ

އިންދާ އަމާ

ރުޅިވެސް އައޭ

ރޯންވެސް ރުޔޭ

ހިނިވެސް އައޭ

It was so fun to hear out the words written by everyone. Then he asked us to put 8 phrases together. Hence, a ”lhen baithu”!! Tadaaa!

ހޯދާބަލާ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހެދި ޅެންބައިތު

ތުރުކީގަވީ ޑަކްޓަރުކޮބައި ނިންޖެއް ނަޔޭ އަހަރެންމިތާ

    މޮޔަވެސްވަނީ ރުޅިވެސްވަނީ އެކުވެރިކުދިން އަޑުވެސްލިޔޭ

(That sounds so lame when I read it now. Haha.

Next beat was “Hoadhamaa” . (Which was very fun to read repeatedly btw ;) )

Read the following verse like how you sing “lhafathugaa ungelhemaa ”

 

ހޯދަމާއަށް ހެދި ބައެއް ބަސްތައް

ހޯދަމާ

ފާތުމާ

ދާއިމީ

ބިންއެކީ

ނެތްމިތާ

ހޯދަމާއަށް ހެދި ފުރަތަމަ ބައިތު

މަންމައޭ މާހެފީ ރޯދައޭ މިއަދަކީ

   އަންނަނީ ޢީދެކޭ ސަންފައޭ ދެންއެކީ

 

(ޚިޔާލެއްގެ މައްޗަަށް ފުރަތަމަ ހެދި ޅެން (ހޯދާބަލާ

jeeluge dharin

Another lhen I later made.

lhen pic

 

އެހަނދާން

ކޮއްކޯ މަގޭ ޖާނޭތިއީ ދެންފަހެ އުޅޭނީ ކިހިނަކުން

   ރޮއްވާލައޭ އާލާވުމުން ފޮނިފޮނި ހަނދާންތައް އިއްޔެހެން

ދޮންވެލިތެރޭ ސަކަރާތްޖަހާ އަތިރީމަތީ ފުންމާހެދިން

   ސޮންދާފިލާ ޕާރކަށްމެގޮސް މުޅިތަންއެކީ ކުޑަވެސްކުރިން

އެކުގައި ދަމޭ އިސްކޫލަށާއި ޤުރުއާން ކުލާސް އަދި ޓިއުޝަނަށް

    އެކުގައިވުމޭ ބޭނުންވަނީ ނިމިގެންދިޔަސް އެއްކަށްވަޅަށް

ޗޮކުލެޓު މެޓާ ލިބުނެއްކަމަކު ހަމަކާލުމަށް ނޭދެންމަށެއް

    އެކުގައި އުޅުން އެކޮޔަށް މަގޭ ދިއްކޮށްނުލައި ކުޑައެތިކޮޅެއް

ދެރަވެފަ ނުލާހިކު އިންނައިރު އަންނާނެޔޭ ހެއްވާލުމަށް

    ހީދެންލަމޭ ބޭނުންނެތަސް ބޭނުންމަވީ ރުއްސާލުމަށް

ޖެއްސުންފަށެށް ކޮށްލާނެޔޭ ރުޅިވެސްނިކަން އަރުވާނެޔޭ

    އެއްވެސް އިރަކު ނުރުހިފަ ބަހެއް ބުނެފައިޔަޤީން ނުމެވާނެޔޭ

ބަލިވެއްޖެނަމަ ހޭހަންކުރޭ މަންމާއެކީ ބޮޑިތާންކުރޭ

    ބަލިއެނދުމަތީ އިންނާނެޔޭ ކިޔުމުން އެނާނާ ލޯމެރޭ

ރޭގަނޑުގަޑީގައި އޮންނަމޭ ލޮލުފިޔަނުޖެހިފައި ގިސްލަމުން

ްބޭނުންވަނީ ތިޔަ ސޫރައޭ ދެކިލަންއަލުން ހުވަފެންތަކުނ

Thank You Adam Zaahir sir for your amazing effort in teaching this great gift. We really appreciate it. He told us to make lhem from time to time so that we won’t lose touch. Sadly, it had been quite a long time since I made a lhen. I did start several times but couldn’t complete it. I have included 3 lhen in this post, but there is one more about a picnic trip I went with my family once.

http://kulhudhuffushi.com/reloaded/~38406

cert

A lhen foi with all the students lhen compiled. It was released on 15th January 2015.
A lhen foi with all the students lhen compiled. It was released on 15th January 2015.

lhenprize